Kutahyamm43.Tr.Gg

Göller ve Baraj Gölleri

Göller ve Baraj Gölleri :


Simav Gölü: Ýlimizin tek doðal gölüdür. Ýlçenin kuzeybatýsýnda 5 km2 lik bir alana sahip olan gölün bir kýsmý sazlýk ve bataklýktýr.
Porsuk Baraj Gölü: Sulama ve taþkýnlarý önleme amacý ile Porsuk Çayý üzerine kurulmuþtur. Bir bölümü Eskiþehir il sýnýrlarý içerisinde Yüksekliði 49,70 m. ve su depolama hacmi 525.000.000 m3 tür.
Enne Baraj Gölü: Porsuk Çayý’nýn bir kolu olan, Felent Çayý üzerinde kurulan Enne Barajýndan içme suyu olarak
yararlanýlmakta olup, Seyitömer Termik Santrali’nin soðutma ünitelerinde de kullanýlmaktadýr. Yüksekliði 24,50 m. olup, su
depolama hacmi, 7.000.000 m3 tür.
Kayaboðazý Baraj Gölü: Ýçme ve sulama amaçlý kullanýlan baraj göldür.
Söðüt Baraj Gölü: Ýçme ve sulama amaçlý kullanýlan baraj göldür.
Çavdarhisar Baraj Gölü: Ýçme ve sulama amaçlý kullanýlan baraj göldür.
Yukarýda sözü edilen baraj göllerinin kapladýðý alanlar iklime baðlý, yaðýþlar ve kar erimeleri miktarý ile orantýlý olarak yýldan yýla
deðiþmektedir.
toplist toplist toplist