Kutahyamm43.Tr.Gg

Bitki Örtüsü

 Bitki Örtüsü :

Ýlimizde yer alan doðal bitki örtüsü Akdeniz, Karadeniz ve Ýç Anadolu bölgelerinin özelliklerini taþýr. Kütahya’da kuru çoðunluktadýr. Bunu bozkýr bitki topluluklarý takip etmektedir. Ýlimiz ormanlarý, daha çok dað eteklerindeki platolarda yer alýr.
Yerleþim birimlerine yakýn ormanlýk alanlar çeþitli amaçlarla bilinçsizce tahrip edilmiþtir. Bu oran %2-3 civarýndadýr. Kütahya
1.279.000.000 hektarlýk yüzölçümüne sahip olup bu alanýn 611.592.000 hektarlýk bölümü, orman sahasýdýr. Sevinerek söyleyebiliriz ilimizin %52,97‘sini ormanlýk alanlar oluþturmaktadýr. Orman alanlarýmýzýn 296.464.000 ‘lik hektarý,
%48’lik ekonomik deðeri olan verimli ormanlarý oluþturur. Geri kalan kýsmý ise, bozuk orman özelliði taþýr.
Kütahya’da Yer alan Aðaç Türleri
%48 karaçam, %5 kýzýlçam, %1 kayýn %14 meþe (Baltalýk), %6 ardýç, %25 karýþýk orman, %1 sedir, kýzýlaðaç, kestane, Kavak,
köknardan ibarettir. Kütahya’da orman altý alanlarýnda toprak þartlarýndan dolayý bozkýr bitki örtüsü hakimdir. Bozkýr bitkileri
içerisinde gelincik, yavþan, kuzukulaðý, çoban çantasý, aslanaðzý gibi doðal bitkiler yer almaktadýr.
Otel ve Mutfak Ekipmanlarý

toplist toplist toplist