Kutahyamm43.Tr.Gg

İklimi

İklimi:


Kütahya ili; Ege Bölgesi’nde yer almasýna raðmen, denizden uzaklýk ve yükseltiye baðlý olarak iklimi kýyý Ege’daha farklýdýr. Kütahya ve çevresinin iklimi Ege, Marmara ve Ýç Anadolu Bölgeleri arasýnda bir geçiþ tipidir. Ýklim ve sýcaklýk þartlarý
bakýmýndan, her üç bölgenin özelliklerini taþýr. Sýcaklýk þartlarý Ýç Anadolu, yaðýþ þartlarý Marmara Bölgesi tesiri altýndadýr.
a. Sýcaklýk : Ýlde yazlar sýcak ve kurak, kýþlar soðuk ve yaðýþlý geçer. Kütahya ‘da yýllýk sýcaklýk ortalamasý 10,5º dir. aylar, temmuz ve aðustos, en soðuk aylar ocak ve þubattýr. Ýlimizde ölçülen en yüksek sýcaklýk, 38,6º dir. En düþük ölçülen sýcaklýk –28,1º dir. Buradan da anlaþýlacaðý gibi, yýllýk sýcaklýk 66,7º ile büyük bir fark gösterir.
b. Yaðýþlar: Kütahya’da yaðýþlar, karasal iklime baðlý olarak, kýþ, ilkbahar ve sonbaharda görülür. Yazlarý genellikle kuraktýr. ortalama yaðýþ miktarý 565 mm.dir. En yaðýþlý ay aralýk, en kurak ay aðustostur. Yaðýþlarýn %38,8 i kýþ, %29,4 ‘ü Ýlkbahar, ‘i yaz, %19,3 ‘ü sonbahar aylarýnda düþer. Kýþ aylarýnda, sýcaklýðýn düþük ve yükseltinin fazla olmasý nedeniyle genellikle kar þeklinde, diðer mevsimlerde yaðmur þeklindedir. Kar yaðýþlý günlerin, yýllýk ortalama sayýsý 19 gündür. Kar kalýnlýðý 12 cm civarýndadýr.
c. Basýnç ve Rüzgarlar: Kütahya çevresinde ortalama hava basýncý, 904,7 milibardýr. En düþük hava basýncý 873 milibar, en yüksek
hava basýncý 928,4 milibardýr. Kütahya, yaz aylarýnda bir alçak basýnç merkezi olduðu için, özellikle kuzey sektörlü rüzgarlara açýktýr.
Kütahya’da hakim rüzgâr yönü, kuzeydir. Yýldýz adlý kuzey rüzgârý, her yýl ortalama 2944 kez eser. Bunu kuzeybatýdan karayel izler. Daha sonra güneybatýdan esen lodos rüzgârý görülür. Ýlimizde ortalama rüzgar hýzý 1,7 m/sn dir. Ölçülen en yüksek deðeri, kuzeybatýdan esen karayele ait olup 27,6 m/sn.dir.
Otel ve Mutfak Ekipmanlarý
http://halitmetal.com Joomla! ile Güçlendirilmiþtir Oluþturan: 29 July, 2009, 11:07

toplist toplist toplist